• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelraia: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ PO PRAWEJ I CZEKAJ NA NASZ KONTAKT

Kancelaria JJWKP świadczy kompleksowe usługi związane z analizą przypadków błędów medycznych oraz pomocą w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne. Zalecamy pozostawienie telefonu kontaktowego, abyśmy mogli pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

NIE CHCESZ CZEKAĆ? ZADZWOŃ

MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDY DZIEŃ I O KAŻDEJ PORZE

FORMULARZ

  Dochodzenie odszkodowań przed sądami cywilnymi.

  Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci).

  Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych”, zależy od stopnia wyrządzonej krzywdy i waha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Kwota zasądzona za szkodę okołoporodową w roku 2020 wyniosła 2 mln. PLN.

  Rekordowa wysokość zasądzonego roszczenia w Polsce wyniosła 5 mln. PLN.

  W ramach dochodzonych roszczeń, z tytułu szkód medycznych, wyróżnić należy roszczenia o:

  1/ odszkodowanie;

  2/ zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

  3/ zadośćuczynienie za zawinione naruszenie praw pacjenta;

  4/ zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych oraz o odsetki od tych roszczeń.

  O wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia decyduje przede wszystkim skutek, jaki powstał w chronionych prawem dobrach pacjenta. Wyjątkowo w przypadku zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta (pkt 3), skutek nie dotyczy pacjenta (np. nie doszło do uszkodzenia ciała) lecz skutkiem tym jest naruszenie chociażby jednego z praw pacjenta wymienionych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania. Składamy wezwania do zapłaty, pozwy i prowadzimy postępowanie w imieniu klientów przed sądami.  Zobacz więcej >>

  Dochodzenie roszczeń przed sądami karnymi.

  Każdy błąd medyczny rodzi po stronie personelu odpowiedzialność karną. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, dentysta, diagnosta) ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia. Dodatkowo ponoszą odpowiedzialność za sam fakt narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność ponoszona jest za sam fakt spowodowania zagrożenia. Zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa składa się do prokuratora. Postępowanie prowadzone przez prokuratora zmierza do ustalenia sprawców przestępstwa medycznego. Sprawa wniesiona do sądu zakończyć się może zarówno skazaniem sprawcy jak też warunkowym umorzeniem postępowania. W takich przypadkach sąd zasądza na rzecz osoby poszkodowanej nawiązkę, obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za krzywdę. Skazujący wyrok sądu karnego wiąże sąd cywilny, w zakresie ustaleń co do faktu popełnienia przestępstwa. Jeśli więc pacjent uzyska wyrok karny to będzie mu łatwiej dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej, jeśli nie otrzyma odszkodowania w procesie karnym.
  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania. Składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i bierzemy aktywny udział w całym postępowaniu przed prokuratorem i w sądach karnych.

  Dochodzenie roszczeń przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

  Roszczeniem pacjenta w tym postępowaniu jest jedynie stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta. Rzecznik, stwierdzając zawinione naruszenie prawa pacjenta wydaje decyzję. Decyzja stwierdzająca zawinione naruszenie prawa pacjenta nic nie kosztuje. Postępowanie przez Rzecznika prowadzone jest nieodpłatnie. Pozytywna decyzja może stanowić podstawę wydania przez sąd cywilny wyroku zasądzającego odszkodowanie. Dzieje się tak, ponieważ opinia konsultanta powołanego przez Rzecznika stanowi dowód w postępowaniu sądowym co do okoliczności winy sprawcy szkody medycznej.

  Dochodzenie roszczeń przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich i Naczelnym Sądem Lekarskim.

  Każde niedochowanie należytej staranności w leczeniu wiąże się z naruszeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Lekarze mają swój Kodeks Etyki Lekarskiej, przewidujący odpowiedzialność za zawinienia zawodowe. W postępowaniu tego rodzaju bada się czy lekarz nie naruszył standardu postępowania. W sytuacji potwierdzenia naruszenia standardu na lekarza nakładane są kary, łącznie z możliwością nałożenia kary zakazu wykonywania zawodu.

  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania.

  CZY W WYNIKU LECZENIA TWÓJ STAN SIĘ POGORSZYŁ?

  CZY W WYNIKU ZABIEGU ZMARŁA TWOJA OSOBA BLISKA? KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY W LECZENIU?

  • Profesjonalnie, rzetelnie, uczciwie i szybko. Świadczymy kompleksową obsługę prawną.
  • Zapewniamy kompleksową analizę prawno-medyczną spraw oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.
  • Pomagamy w zabezpieczaniu i kompletowaniu dokumentacji medycznej.
  • Nie przyjmujemy odszkodowań bezpośrednio na swoje konto.
  • Przy wykonywaniu czynności kierujemy się etyką zawodową obowiązującą radców prawnych, adwokatów oraz osób wykonujących zawody medyczne.
  • Zapraszamy do zapoznania się z przesłankami odpowiedzialności podmiotów leczniczych i ubezpieczycieli, za błędy medyczne.