• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelraia: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

PRZED SĄDAMI, PROKURATURĄ ORAZ INNYMI ORGANAMI

Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci) lub ich rodziny mają szereg możliwości dochodzenia roszczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej lub administracyjnej.

W ramach dochodzonych roszczeń, z tytułu szkód medycznych, osoby poszkodowane mogą domagać się:

1/ odszkodowania, zadośćuczynienia, pokrycia kosztów leczenia, ustanowienia renty;

2/ ukarania sprawców na drodze postępowania karnego lub dyscyplinarnego;

3/ stwierdzenia zawinionego naruszenia prawa pacjenta;

4/ cofnięcia finansowania udzielonego przez NFZ sprawcy szkód medycznych;

5/ uzyskania przeprosin.

ZAMÓW ROZMOWĘ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Procesy odszkodowawcze

  postępowania przed sądami cywilnymi

  Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych”, zależy od stopnia wyrządzonej krzywdy i waha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Kwota zasądzona za szkodę okołoporodową w roku 2020 wyniosła 2 mln. PLN.

  Rekordowa wysokość zasądzonego roszczenia w Polsce wyniosła 5 mln. PLN.

  O wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia decyduje przede wszystkim skutek, jaki powstał w chronionych prawem dobrach pacjenta. Wyjątkowo w przypadku zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta (pkt 3), skutek nie dotyczy pacjenta (np. nie doszło do uszkodzenia ciała) lecz skutkiem tym jest naruszenie chociażby jednego z praw pacjenta wymienionych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania. Składamy wezwania do zapłaty, pozwy i prowadzimy postępowanie w imieniu klientów przed sądami.  Zobacz więcej >>

  Postępowania karne

  przed prokuraturą i sądami

  Każdy błąd medyczny rodzi po stronie personelu odpowiedzialność karną. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, dentysta, diagnosta) ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia. Dodatkowo ponoszą odpowiedzialność za sam fakt narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność ponoszona jest za sam fakt spowodowania zagrożenia. Zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa składa się do prokuratora. Postępowanie prowadzone przez prokuratora zmierza do ustalenia sprawców przestępstwa medycznego. Sprawa wniesiona do sądu zakończyć się może zarówno skazaniem sprawcy jak też warunkowym umorzeniem postępowania. W takich przypadkach sąd zasądza na rzecz osoby poszkodowanej nawiązkę, obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienie za krzywdę. Skazujący wyrok sądu karnego wiąże sąd cywilny, w zakresie ustaleń co do faktu popełnienia przestępstwa. Jeśli więc pacjent uzyska wyrok karny to będzie mu łatwiej dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej, jeśli nie otrzyma odszkodowania w procesie karnym.
  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania. Składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i bierzemy aktywny udział w całym postępowaniu przed prokuratorem i w sądach karnych.

  Postępowania administracyjne

  przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

  Roszczeniem pacjenta w tym postępowaniu jest jedynie stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta. Rzecznik, stwierdzając zawinione naruszenie prawa pacjenta wydaje decyzję. Decyzja stwierdzająca zawinione naruszenie prawa pacjenta nic nie kosztuje. Postępowanie przez Rzecznika prowadzone jest nieodpłatnie. Pozytywna decyzja może stanowić podstawę wydania przez sąd cywilny wyroku zasądzającego odszkodowanie. Dzieje się tak, ponieważ opinia konsultanta powołanego przez Rzecznika stanowi dowód w postępowaniu sądowym co do okoliczności winy sprawcy szkody medycznej.

  Postępowania dyscyplinarne

  przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich i Naczelnym Sądem Lekarskim.

  Każde niedochowanie należytej staranności w leczeniu wiąże się z naruszeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Lekarze mają swój Kodeks Etyki Lekarskiej, przewidujący odpowiedzialność za zawinienia zawodowe. W postępowaniu tego rodzaju bada się czy lekarz nie naruszył standardu postępowania. W sytuacji potwierdzenia naruszenia standardu na lekarza nakładane są kary, łącznie z możliwością nałożenia kary zakazu wykonywania zawodu.

  Kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania.

  Jarosław Witkowski

  Radca Prawny

  BŁĄD W SZTUCE MEDYCZNEJ NIE POWINIEN MIEĆ MIEJSCA, JEŻELI JEDNAK W TWOIM PRZYPADKU BYŁO INACZEJ,

  POZOSTAW NUMER KONTAKTOWY, ODDZWONIĘ I POMOGĘ CI W WALCE O ODSZKODOWANIE!

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny